පහල යාන් ඔය ජලාශයට යටවූ වාහල්කඩ, අලියාකඩ, වාගොල්ලාකව සහ පහල දිවුල්වැව වසම්හි නිවාස 79ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 80ක වන්දි මුදල් පරිත්‍යාගය අද පස්වරුවේ හොරව්පතාන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිනි. මෙයට ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමන්, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමන් හා අනෙකුත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී වුහ.

News & Events

Scroll To Top